strona główna

08.01.2019

PUP w Kluczborku realizuje projekt aktywizacji osób bezrobotnych

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku zaprasza do wzięcia udziału w projekcie, pt.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (V)".

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś piorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim. Projekt potrwa od 01.01.2019 do 31.12.2019.

 

Zaplanowano, że 235 osoby zostaną objęte wsparciem w projekcie, w tym: 160 osób zostanie skierowanych na staż, 25 otrzyma jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 25 osób otrzyma skierowanie do pracy w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy, 10 osób zostanie skierowanych do prac interwencyjnych i 15 osób otrzyma skierowanie na szkolenia.

Zaplanowane działania:
- poradnictwa zawodowego,
- pośrednictwa pracy
- skierowania na staż
- skierowanie do pracy, w ramach refundacji kosztów utworzenia miejsca pracy
- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
- skierowania do prac interwencyjnych
- skierowania na szkolenia

Uczestnikami projektu mogą być:
- osoby od 30 roku życia
- osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku i zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy
(zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2018r. Poz. 1265 z późn.zm.)

zwłaszcza:
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby w wieku 50 lat i więcej
- osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy)
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. posiadających wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie)
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
- osoby posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawnościami do 18 roku życia
- migranci powrotni i imigranci.


Budżet projektu: 2 346 196,20 zł w tym dofinansowanie projektu z UE: 1 994 266,77 zł

Szczegółowe informacje: Dorota Domagała, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku,
ul. Sienkiewicza 22b, 46-200 Kluczborku, POKÓJ NR 15, tel.: 77 447 41 16
 

Źródło: PUP Kluczbork

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku