strona główna

28.05.2019

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j.) Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport o stanie powiatu będzie rozpatrywany na sesji, na której podejmowana będzie uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Kluczborku.
W pierwszej kolejności będzie rozpatrywany raport o stanie powiatu. Nad raportem zostanie przeprowadzona debata.

 

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabierać głos mieszkańcy powiatu. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 


Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób (lista poparcia musi zawierać imię, nazwisko i podpis osoby popierającej mieszkańca). W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie.


W debacie głos zabierać mogą wyłącznie mieszkańcy powiatu kluczborskiego (osoby zamieszkujące na terenie powiatu kluczborskiego i zameldowane lub niezameldowane lecz zamieszkujące). Ustawa nie ogranicza wieku mieszkańca, który zamierza zabrać głos w debacie.


Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu tj. do dnia 25 czerwca 2019 r. (włącznie).
Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w Biurze Rady pok. 208 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kluczborku.


Na każdym zgłoszeniu zostanie wpisana data, godzina i kolejny numer zgłoszenia. W debacie może zabrać głos tylko 15 mieszkańców powiatu, chyba, że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.


Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 25 czerwca 2019 r. nie będą rozpatrywane.
Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.


Niniejszą informację zamieszcza się:
1. na stronie http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl, menu przedmiotowe – "Raport o stanie powiatu kluczborskiego          w 2018 roku",
2. na stronie internetowej www.powiatkluczborski.pl 

3. na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

 

 

Raport o stanie Powiatu Kluczborskiego w 2018 r.

Informacja o procedowaniu raportu wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca Powiatu Kluczborskiego do udziału w debacie
 

 

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku