strona główna

02.10.2019

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

wchodzącej w skład Zasobu Skarbu Państwa

 

STAROSTA KLUCZBORSKI

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza, że w dniu  11  grudnia 2019 r. o godz. 10.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku przy ulicy Katowickiej 1, w  pokoju  nr 213, odbędzie  się   I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład  Zasobu Skarbu  Państwa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako  działki  nr 340/3 i 340/10  ark. m.6  o łącznej pow.0,6974 ha, obręb m. Wołczyn ul. Opolska – księga wieczysta OP1U/00054628/1.

Dla obszaru, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:

·         P – tereny zabudowy wytwórczo-składowej, w tym produkcyjnej

·         S – składów i magazynów

·         B – baz budowlanych, baz sprzętowo- transportowych oraz innych baz i zapleczy produkcyjnych.

W dziale IV księgi wieczystej OP1U/00054628/1 widnieją wpisy hipotek na łączną wartość obciążeń 260 613,04 zł.  Cena wywoławcza:  880 000,00 zł   Wadium – 88 000,00  zł

Minimalne postąpienie ustalają uczestnicy przetargu nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału
w przetargu jest wpłata wadium na konto Starostwa Powiatowego w Kluczborku w Banku Spółdzielczym w Wołczynie nr 07 8876 0009 0036 4161 2000 0004 w terminie do dnia  06 grudnia  2019 r. z dopiskiem „przetarg”.

W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 18 sierpnia 2014 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2097). Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy  do dnia  06 grudnia  2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kluczborku pok. 012 na parterze budynku.

Nabywca pokrywa koszty notarialne. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Kluczborku ul. Katowicka 1 w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, parter, pokój nr 010-012 lub telefonicznie – pod numerami telefonu  77 4110140  i  77 4110141.

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku